All translations of this statement (including in Albanian, Arabic, Bahasa Indonesian, Bahasa Malaysian, Burmese, Chinese, Czech, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Tigrinya (Eritrea), Turkish, Ukrainian) are available here.

Kategorycznie potępiamy agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

Art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych zakazuje „groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa, bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Celami Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Istnieją tylko dwa wyjątki wyraźnie zawarte w Karcie: indywidualna lub zbiorowa samoobrona na podstawie art. 51 Karty, gdy dokonano napaści zbrojnej, lub upoważnienie przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych działającej na podstawie rozdziału VII Karty. Żaden z tych wyjątków nie ma zastosowania do obecnej sytuacji. W szczególności, Federacja Rosyjska nie ma prawa do indywidualnej samoobrony przeciwko Ukrainie.

Prawo do samostanowienia nie jest podstawą prawną dla utworzenia z ukraińskich terytoriów Doniecka i Ługańska „państw”. Dlatego ich uznanie przez Federację Rosyjską stanowi rażące naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, i w konsekwencji, jako takie, nie jest prawnie skuteczne. W związku z tym, że te terytoria nie są państwami, Federacja Rosyjska nie może powoływać się na prawo do samoobrony zbiorowej podjętej w ich imieniu, aby uzasadnić swoją napaść na Ukrainę. Na tej samej zasadzie, Federacja Rosyjska nie jest uprawniona do powoływania się na domniemaną „zgodę” tych jednostek terytorialnych, aby uzasadnić jakąkolwiek interwencję na terytorium Ukrainy dla jakiegokolwiek celu.

Jako że nie istnieje uzasadnienie prawne dla użycia siły przeciwko Ukrainie, Federacja Rosyjska dopuszcza się oczywistego naruszenia art. 2 ust. 4 Karty i aktu agresji.

Ponadto, ten akt agresji może skutkować popełnieniem zbrodni agresji przez osoby w sposób efektywny kontrolujące lub kierujące politycznymi lub wojskowymi działaniami Federacji Rosyjskiej.

Wzywamy wszystkie państwa członkowskie ONZ do wypełnienia ich zobowiązań prawnych w związku z dokonaniem przez Federację Rosyjską naruszenia zakazu agresji, który stanowi peremptoryjną normę prawa międzynarodowego (ius cogens). Jest ona obowiązująca pomimo naruszeń. W związku z tym, państwa muszą współpracować w celu położenia kresu tej agresji zgodnymi z prawem metodami; nie wolno im uznawać za zgodną z prawem jakiejkolwiek sytuacji przez nią wywołanej; nie mogą też świadczyć pomocy lub udzielać wsparcia, które podtrzymywałyby tę sytuację.

Wreszcie, przypominamy państwom-trzecim, w tym Republice Białorusi, że działanie państwa zezwalające na użycie swojego terytorium innemu państwu, które to państwo wykorzystuje to terytorium dopuszczając się aktu agresji, może stanowić akt agresji sam w sobie.

Dr Anan Alsheikh Haidar
Professor Tatsuya Abe
Dr Constantine Antonopoulos
Professor Masahiko Asada
Dr Danae Azaria
Professor Guimei Bai
Professor Jack M. Beard
Dr Markus P. Beham
Dr Gleb Bogush
Professor Antonio Bultrini
Philippe Blaquier Cirelli
Professor Dr Erika de Wet
Professor Amos O. Enabulele
Dr Gloria Fernández Arribas
Dr Luca Ferro
Professor T.D. Gill
Professor James A. Green
Professor Patrycja Grzebyk
Professor Alonso Gurmendi Dunkelberg
Professor Christian Henderson
Professor Michał Kowalski
Professor Jang-Hie Lee
Dr Marja Lehto
Dr Eliav Lieblich
PD Dr Christian Marxsen
Dr Carrie McDougall
Professor Tadashi Mori
Professor Claus Kreß
Professor Koichi Morikawa
Dr Robert Muharremi
Professor Mary Ellen O’Connell
Professor Inger Österdahl
Dr Federica Paddeu
Professor Anne Peters
Dr Erin Pobjie
Dr Chiara Redaelli
Professor Brad Roth
Professor Dr Tom Ruys
Svit Senković
Dr Michael Smith
Professor Christian J. Tams
Professor Jennifer Trahan
Professor Jure Vidmar
Dr Sharon Weill
Dr Hannah Woolaver

* Oświadczenie zostało przyjęte przez członków Komitetu działających w swoim własnym imieniu. Oświadczenie reprezentuje opinie wyłącznie osób pod nim podpisanych.
IMAGE: Photo by Johannes Simon/Getty Images.