All translations of this statement (including in Albanian, Arabic, Bahasa Indonesian, Bahasa Malaysian, Burmese, Chinese, Czech, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Tigrinya (Eritrea), Turkish, Ukrainian) are available here.

Vi fördömer i starkast möjliga termer den Ryska federationens aggression mot Ukraina.

Artikel 2(4) i Förenta Nationernas stadga förbjuder ”hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.” Det finns bara två undantag uttryckligen inkluderade i stadgan: individuellt eller kollektivt självförsvar enligt Artikel 51 i stadgan i händelse av ett väpnat angrepp, eller bemyndigande av FN:s säkerhetsråd enligt Kapitel VII i stadgan. Inget av dessa undantag är tillämpligt på den aktuella situationen. I synnerhet har den Ryska federationen ingen rätt till individuellt självförsvar mot Ukraina.

Rätten till självbestämmande utgör ingen juridisk grund för skapandet av två ”stater” av de ukrainska territorierna Donetsk och Luhansk. Därför utgör den Ryska federationens erkännande av dem ett flagrant brott mot Ukrainas territoriella integritet och är utan juridisk verkan. Eftersom dessa territorier inte utgör stater kan den Ryska federationen inte åberopa kollektivt självförsvar å dessa territoriers vägnar för att rättfärdiga sin attack på Ukraina. På samma sätt kan den Ryska federationen inte åberopa det påstådda ”samtycket” från dessa entiteter för att rättfärdiga någon som helst intervention i Ukraina för något som helst syfte.

Eftersom det inte finns någon juridisk grund för den Ryska federationens tillgripande av våld mot Ukraina så begår den Ryska federationen ett klart brott mot Artikel 2(4) i FN-stadgan samt en aggressionshandling.

Denna aggressionshandling kan dessutom innebära att aggressionsbrott begås av personer som effektivt kontrollerar eller styr den Ryska federationens politiska eller militära handlingar.

Vi uppmanar alla FN:s medlemsstater att fullgöra sina åtaganden i förhållande till den Ryska federationens brott mot aggressionsförbudet som är en tvingande norm i den internationella rätten (jus cogens). Denna norm består oavsett brott. Följaktligen måste staterna samarbeta för att med lagliga medel få ett slut på denna aggression; inte erkänna som laglig någon situation som aggressionen skapar; eller ge hjälp eller bistånd för att upprätthålla situationen. Till sist erinrar vi utomstående stater, inklusive Belarus, om att en stats agerande genom att tillåta sitt territorium, som staten har ställt till en annan stats förfogande, att användas av den andra staten för att begå en aggressionshandling, i sig kan utgöra en aggressionshandling.

Dr Anan Alsheikh Haidar
Professor Tatsuya Abe
Dr Constantine Antonopoulos
Professor Masahiko Asada
Dr Danae Azaria
Professor Guimei Bai
Professor Jack M. Beard
Dr Markus P. Beham
Dr Gleb Bogush
Professor Antonio Bultrini
Philippe Blaquier Cirelli
Professor Dr Erika de Wet
Professor Amos O. Enabulele
Dr Gloria Fernández Arribas
Dr Luca Ferro
Professor T.D. Gill
Professor James A. Green
Professor Patrycja Grzebyk
Professor Alonso Gurmendi Dunkelberg
Professor Christian Henderson
Professor Michał Kowalski
Professor Jang-Hie Lee
Dr Marja Lehto
Dr Eliav Lieblich
PD Dr Christian Marxsen
Dr Carrie McDougall
Professor Tadashi Mori
Professor Claus Kreß
Professor Koichi Morikawa
Dr Robert Muharremi
Professor Mary Ellen O’Connell
Professor Inger Österdahl
Dr Federica Paddeu
Professor Anne Peters
Dr Erin Pobjie
Dr Chiara Redaelli
Professor Brad Roth
Professor Dr Tom Ruys
Svit Senković
Dr Michael Smith
Professor Christian J. Tams
Professor Jennifer Trahan
Professor Jure Vidmar
Dr Sharon Weill
Dr Hannah Woolaver

*Detta uttalande görs av medlemmar av Kommittén i deras personliga egenskap och representerar endast åsikterna hos undertecknarna.

IMAGE: Photo by Johannes Simon/Getty Images.